Tagged: Database

SCOM DB and DW Size Calc

A small tool to calculate your database sizes…

This tool is put together based on data we got from MSIT DB and a couple of TAP customers. While the tool has been pretty accurate so far somethings to consider before using the tool are a) I gave a lot of buffer in the tool b) there maybe things I did not account for (such as AEM data) c) no one outside MS has verified the accuracy of the data with any other data sample.

Operations Manager Product Team Blog

Written by Comments Off on SCOM DB and DW Size Calc Posted in OpsMgr Tagged with

Backup av SQL-databaser

Att ta backup på SQL-databaser & loggar är lite lagomt tråkigt.
Gör man det med maintenance-plan’s så får man en miljard (nåja… ett ganska rejält gäng iaf) filer. Kör man det genom någon annan wizard så blir det måttligt bra.

Nu har jag gjort samma backup-script i femtielva varianter och det känns som att det här fungerar riktigt bra.

Vad gör det då? Jo det är tvådelat, ett script för transaktionsloggar och ett för databasbackup.
Det script som är för dbbackup kör man lämpligtvis efter att bandaren har plockat upp filerna på band. Varför? Scriptet kör med “WITH INIT” vilket tömmer filerna och alla transloggar försvinner.
Det andra scriptet kör backup på transloggar på de databaser som är i recovery-model “Full” och inte är satta till “read only”.
Båda scripten kör backup till samma fil vilket gör det mycket enkelt att återläsa, och även att återläsa till en viss tidpunkt.

Databas-backup (Körs lämpligtvis efter bandbackup, en gång per dygn)

-- -------------------------------------------------------------------
--  Funktion: Backup av samtliga lokala databaser
--  Skapat:   2007-05-10 av rikard@ronnkvist.nu
--
--  Filerna namnsätts \\XYZ\DBBackup\SQLSERVER-INSTANS\DBnamn.bak
-- -------------------------------------------------------------------

-- Deklaration av variabler
DECLARE 
	@backupPath sysname,
	@DBname sysname,
	@backupfile sysname

-- Konfiguration
SET @backupPath = '\\XYZ\DBBackup\'

-- -------------------------------------------------------------------
DECLARE myCur CURSOR
	-- Läser ur samtliga lokala databaser (förutom tempdb), sortera systemdatabaser först därefter i namnordning
	FOR SELECT NAME FROM MASTER..SYSDATABASES WHERE NAME NOT IN ('tempdb') ORDER BY SID, NAME
	FOR READ ONLY
OPEN myCur

-- Start av loop
FETCH NEXT FROM myCur INTO @DBname
WHILE (@@FETCH_STATUS <> -1) BEGIN
	-- Sätter sökvägen för backupfilerna
	SET @backupfile = @backupPath + RTrim(REPLACE(@@SERVERNAME, '\', '-')) + '\' + RTrim(REPLACE(@DBname, ' ', '_')) + '.bak'

	-- Skriver info till användaren/loggen
	PRINT ''
	PRINT '--- DB-backup to: ' + @backupfile

	-- Kör backup
	BACKUP DATABASE @DBname TO DISK = @backupfile WITH NAME = 'Scripted backup', DESCRIPTION = 'Full Backup', INIT

	-- Fortsätter loopen
	FETCH NEXT FROM myCur INTO @DBname
END
CLOSE myCur
DEALLOCATE myCur
-- -------------------------------------------------------------------

Translogg-backup (Körs lämpligtvis varje halvtimme mellan 06:00 & 19:00, om det nu är tiderna då användare arbetar i databaserna)

-- -------------------------------------------------------------------
--  Funktion: Backup av transaktionsloggen på lokala databaser
--  Skapat:   2007-05-10 av rikard@ronnkvist.nu
--
--  Filerna namnsätts \\XYZ\DBBackup\SQLSERVER-INSTANS\DBnamn.bak
-- -------------------------------------------------------------------

-- Deklaration av variabler
DECLARE 
	@backupPath sysname,
	@DBname sysname,
	@backupfile sysname

-- Konfiguration
SET @backupPath = '\\XYZ\DBBackup\'

-- -------------------------------------------------------------------
DECLARE myCur CURSOR
	-- Läser ur samtliga lokala databaser (förutom tempdb & model), sortera systemdatabaser först därefter i namnordning
	FOR SELECT NAME FROM MASTER..SYSDATABASES WHERE NAME NOT IN ('tempdb', 'model') ORDER BY SID, NAME
	FOR READ ONLY
OPEN myCur

-- Start av loop
FETCH NEXT FROM myCur INTO @DBname
WHILE (@@FETCH_STATUS <> -1) BEGIN
	-- Kollar att det är recoverymodel full och att den inte är skrivskyddad
	IF (convert(sysname,DatabasePropertyEx(@DBname,'Recovery')) = 'FULL') AND (convert(sysname,DatabasePropertyEx(@DBname,'Updateability')) = 'READ_WRITE') BEGIN
		-- Sätter sökvägen för backupfilerna
		SET @backupfile = @backupPath + RTrim(REPLACE(@@SERVERNAME, '\', '-')) + '\' + RTrim(REPLACE(@DBname, ' ', '_')) + '.bak'

		-- Skriver info till användaren/loggen
		PRINT ''
		PRINT '--- Log-backup to: ' + @backupfile

		-- Kör backup
		BACKUP LOG @DBname TO DISK = @backupfile WITH NAME = 'Scripted backup', DESCRIPTION = 'Logbackup', NOINIT
	END

	-- Fortsätter loopen
	FETCH NEXT FROM myCur INTO @DBname
END
CLOSE myCur
DEALLOCATE myCur
-- -------------------------------------------------------------------

Det som är (mest) imponerande är att det finns kommentarer! 🙂

SQL-databaser utan backup

Pete Zerger skrev nyss ett inlägg om MOM2005 och hur man kan hålla koll på att databasbackuper verkigen blir av.

SQL-Managementpacket håller koll på att databasbackuper går bra, men… om man inte tar backup öht så bryr den sig inte.

MOM 2005 does a good job at alerting on database backup failures…..but what about databases that NEVER GET BACKED UP AT ALL? Some environments simply lack the continuity from an operational process perspective to ensure that new databases deployed are given a proper maintenance plan that includes a periodic full backup. Some IT folks forget to mention the little things like, “Hey DBA’s, I deployed this really important database on a new server today!”…..maybe I am just splitting hairs 🙁

Mer info & scriptet finns på http://www.it-jedi.net/

Backup/Restore av SQL-databas

Jag har nog svarat femtielva gånger på varför användarna inte följer med när man flyttar en SQL-databas från en server till en annan

Så här är det.
– Användarna finns i databasen MSDB
– Rättigheterna finns i den “vanliga” databasen

Så för att göra det enkelt… om du ska flytta en liten databas med ett fåtal användare, exempelvis ett datastore för en citrix-farm, gör så här:
På gamla servern:
– Ta backup av databasen
På nya server:
– Skapa upp en användare med samma namn som på gamla servern
– Kör restore av databasen
– Kicka igång Query Analyzern
– Se till att du är ansluten mot rätt databas (Finns en drop-down i mitten av toolbaren) eller så använder du use-kommandot
– Kör:

use DatabasensNamn
sp_change_users_login @Action = 'Auto_Fix', @UserNamePattern  = 'minfinauser'

Ja, det är bra att ändra minfinauser mot rätt namn 🙂

Nu ska den ha länkat ihop din nya användare med rätt rättigheter i din gamla databas.